Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2014 - Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи
Home Години: 2014 Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи

Регистър

Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи


Номер на договора за финансиране: BG161PO001/3.2-02/2011/024
Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Партньори: Община Сливен, Община Котел, Община Твърдица
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 462482,80
Източници на финансиране: Финансова помощ по ОПРР и съфинансиране от държавния бюджет: 462 482,80 лева (95,00 %)
Допълнителен принос на общините: 24 341,20 лева (5,00 %)

Начало на проекта: 2012-08-13
Край на проекта: 2014-08-13
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”
Операция/Бюджетна линия: Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
Текущ етап:

Разработени са туристическа брошура, туристически пакети, пътеводител и карти.

Община Сливен участва на следните форуми:

- Шести туристически форум "Екотуризмът - нашето зелено бъдеще" във Варна от 2 до 4 октомври 2013 г.

- Десето юбилейно издание на ежегодното туристическо изложение "Планините на България - гостоприемство в четири сезона" проведено в курорта Пампорово от 10 до 13 октомври.

 - TTR Букурещ - най-голямото туристическо изложение в Румъния (двукратно участие през ноември 2013 г. и март 2014 г.).

 - "Ваканция и спа ЕКСПО" - София през февруари 2014 г.

 - Международното туристическо изложение ITB Берлин през март 2014 г.

 - Изложение "Културен туизъм" - Велико Търново през април 2014 г.

 - Изложение "Вашата Ваканция" в Бургас през април 2014 г.

Проведени са кампании с излъчване на радио и видео клипове по четири национални радиостанции и телевизии.

Община Сливен е удостоена с грамота за принос в развитието на екотуризма 


Цели:
Основната цел на настоящото проектно предложение е да подпомогне за увеличаването интереса на туристите към територията на общините Сливен – Котел - Твърдица, което ще допринесе за диверсификация на туристическия продукт, по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Реализацията на проекта ще резултира в повишаване на конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор на района чрез ефективно използване и съхранение на наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с потребностите за устойчиво развитие на туризма.
С оглед постигането на специфичните цели, а именно:
 • Превръщане на района в туристическа дестинация с по-висок клас и качество;
 • Съхраняване, опазване и подобряване качествата на туристическите ресурси, в това число природни, културни и антропогенни;
 • Нарастване на приходи от международен туризъм;
 • Увеличаване дела на вътрешния пазар;
 • Нарастване на посещенията като общ брой и в неактивния сезон;
 • Разширяване позициите/установяване на целевите пазари;
 • Насърчаване развитието на културен и еко- туризъм,

настоящият проект напълно отговаря на нуждите на целевите групи. Ще бъде постигната диверсификация на туристическия продукт и повишаване качеството на предоставяните услуги, чрез цели, отговарящи на съвременните нужди за туристическо развитие. Отделно, се предвижда стимулиране ролята на туризма като решаващ фактор за развитието на пазара на труда, въвеждане на съвременни изисквания за обучение и квалификация на кадрите и система от стимули за намаляване на текущото количество в бранша.
 
Осъществяването на настоящия проект  ще доведе до преки положителни ползи за туристическия сектор:
 • Повишаване на броя на туристите. Чрез подходящо съчетание на наличните възможности и тяхното популяризиране пред съществуващи и нови целеви групи, както с промяна на имиджа на дестинацията – не само за културни посещения, но и за ваканции и специализиран туризъм, ще се повиши абсолютния брой на туристическите посещения в региона;
 • Популяризирането на региона като ваканционна дестинация и повишаването на разпознаваемостта на нейните туристическите атракции, възможностите за анимация и дейности, както и на провежданите събития и предлагането на съответстващ туристически продукт, ще допринесе за удължаване на средния престой на туристите и повишаване на средните приходи от турист.
 • Предложеният туристически продукт ще доведе до намаляване диспропорциите в годишен план, като осигури туристическото търсене към по-ниски периоди – март-април, юли-август, октомври-ноември. Активен инструмент за това са културният календар и събитията. 
 • Подобрение на териториалното разпределени ще бъде постигнато, като чрез туристическия продукт в рамките на региона: (i) се намали концентрацията на нощувките в Сливен в посока Котел и Твърдица; (ii) се намали концентрацията в градските центрове за сметка обектите в малките населени места и курортните местности;
 • Като резултат от подобрените характеристики на туристическия поток ще бъдат генерирани икономически ползи - повишаване на приходите от туризъм, в т.ч. на местните данъци и такси, повишена заетост и т.н. 

Ползи за регионалното развитие:
 • Активизираното туристическо развитие провокира разширяване на стойностната верига на туризма чрез генериране на ангажираност и потребление в свързаните сектори и обществени сфери, т.е. разпределяне на икономическите ползи сред по-широки кръгове от местното население;
 • Чрез реализирането на туристическия продукт се осигурява инструмент за съхранение и използване по устойчив начин на културното и природно наследство на региона;
 • Натоварването с туристическа функция на малките населени места ще допринесе за преустановяване на миграционните тенденции и съхраняване на местния начин на живот; 
 • Повишената популярност като туристическа дестинация подобрява цялостния имидж на региона като място за почивка, за живеене и за инвестиране; 

Дейности:
1. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
1.1 Сформиране на екип за управление на проекта (ЕУП)
1.2 Подготовка на технически доклади и финансови отчети
1.3 Мониторинг

2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА  ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
2.1. Подготовка на тръжни процедури
2.2. Провеждане на тръжни процедури.
2.2.1. Публичност на проекта и маркетинг и реклама на създадените туристически продукти
2.2.2.  Провеждане на тръжна процедура за одит  
2.2.3.   Провеждане на тръжна процедура за комплексна консултантска услуга за:
2.2.4. Провеждане на тръжна процедура за изследване на ефективността на маркетинговите дейности 
(специализиран консултант): работа на терен; социология; анализ на ефекта и постигане на целеви индикатори; препоръки и др.) 
Отговорен: Община Сливен, ЕУП 
2.2.5.  Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на логистична услуга по участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, 

изложения, панаири)
2.2.6.  Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на услуга по Разработване на документация за процедура за определяне на изпълнител

3.РАЗРАБОТВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ  

4. ИЗРАБОТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ, МАРКЕТИНГОВИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, РЕКЛАМА В МЕДИИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ 
4.1. Подготовка на продукти за рекламната кампания
А. Изработване на рекламен филм за продукт (със субтитри на английски, немски и румънски езици) - 1 брой;
Б. Изработване на 2 бр. рекламни TV клипове -15 ‘’ и  30" (субтитри и озвучаване на три езика) - и 2 бр. радио клипове  - 15 и 30" на български език;
В. Изработване на брошура – 24 стр., А5, 4+4 цвята, 130 гр. хром, 1000 бр.;
Г. Изработване на пътеводител – 48 стр., А5, 2+2 цвята, 130 гр. хром, 1000 бр.;
Д. Изработване на карта – сгъваема дипляна, А4, 4+4 цвята, 120 гр. гланц, 3000 бр.;
Е. Разработване на слоган и лого на бранд "Регион Сливен®”;

4.2. Рекламна кампания
А. Международна кампания
Съобразно изводите направени в концепцията, международната кампания ще бъде насочена към румънския пазар и пазарите на ползващите английски и немски език. 

Предвидени са следните инициативи:
• Публикуване на статии в специализирани чуждестранни издания. ABTA Magazine - общо 2 стр. и Румънски туристически издания - общо 2 стр.
• PR публикации във водещи електрони платформи на английски, немски и румънски език.
• Рекламни банери във водещи електрони платформи (за 1 бр. едномесечна кампания при интензитет на ротацията 30%) на английски, немски и румънски език.
• Кампания с поместване на рекламни текстови линкове в световни интернет-търсещи машини и водещи социални медии/мрежи.
• Кампания с разработване и внедряване на туристически мобилни приложения за смартфони и таблети.

Б.  Национална кампания
Съобразно изводите направени в концепцията, фокусът на кампанията ще бъде насочен към българския пазар. Предвидени са следните инициативи:
• Кампания с платена реклама по национални TV канали - Целта на медийния план ще бъде да се доставят мин. 150 trp.
• Кампания с платена реклама по национални радиостанции;
Ще се излъчат 100 спота по 30” в радиостанции с национално покритие.
• Планиране, изработване и реализиране на рекламна кампания - външна реклама. Ще се направи реклама на билбордове по протежение на магистрала „Тракия”, на ключови 

места в София, на изходите от летищата в София и Бургас; транспортни направления от Румъния за Турция и Гърция 
• PR публикации във водещи електрони платформи на български език;
• Рекламни банери във водещи електрони платформи (за 1 бр. едномесечна кампания при интензитет на ротацията 30%) на български език.
• Кампания с поместване на рекламни текстови линкове в световни интернет-търсещи машини и водещи социални медии/мрежи
• Кампания с разработване и внедряване на туристически мобилни приложения за смартфони и таблети


5. УЧАСТИЕ В СЪБИТИЯ (МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ ИЛИ РЕГИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ, ИЗЛОЖЕНИЯ, ПАНАИРИ)

5.1. Участие в тематични изложения извън територията на страната
А. Туристическо изложение ITB – Берлин, Германия (март 2013 г.)
Изложението е специализирано в областта на туризма и се счита за най-значимият туристически форум в световен мащаб, предназначен както за професионалисти, така и за 

масова публика. По данни за 2011 година, изложението е било посетено от 169 295 души и е имало 11 163 изложителя от 190 страни и региони. В рамките на националното 

участие ще бъде организиран щанд и ще се осигури атрактивна анимация.
Б. Туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния (април 2013 г. и април 2014 г.) най-значимото туристическо изложение в Румъния, с над 30 000 посетителя и 180 

изложителя от над 120 страни;
5.2. Участия в изложения в България:
А.Участие в Международна туристическа борса "Културен туризъм" – Велико  Търново (април 2013 г. и април 2014 г.)
Б. Участие в Международна туристическа борса „Ваканция и Спа” – София ( февруари 2013 г. и май 2014 г.) Най-голямото изложение в България, на най-големия вътрешен 

пазар;
В. Участие в Международна туристическа борса „Моята ваканция” – Бургас ( май 2013 г. и май 2014 г,)
Г. Участието в Международна туристическа борса „ Зелени дни” – София (февруари 2013 г.)

6. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ДЕЙНОСТИ

7. ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

8. ОДИТ НА ПРОЕКТА