Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2014 - Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен
Home Години: 2014 Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

Регистър

Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен


Финансираща програма: ОП Околна среда
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 63528678,32
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 58725910, 24
Финансов принос на Община Сливен: 4802768,08
Години на провеждане: 2012, 2013, 2014, 2015
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Приоритетна ос 1 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж. попадащи в градски агломерационни ареали
Цели:

Общите цели на инвестиционните мерки в областта на водоснабдяването са:

 • Снабдяване на населението със задоволително по качество и количество питейна вода;
 • Ограничаване на загубите на вода във водопреносната мрежа;
 • Увеличаване дела на свързаните към водопреносната мрежа домакинства, чрез рехабилитация и изграждане на нови водопреносни ситеми.

 Общите цели на инвестиционните мерки за третиране на отпадъчни води са:

 • Увеличаване броя на домакинствата, свързани към канализационни системи;
 • Намаляване течовете и инфилтрацията в канализационните системи;
 • Рехабилитация на части от съществуващата канализационна система.

Дейности:

 

 • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Сливен;
 • Разширение и реконструкция на канализационната мрежа в квартал "Комлука";
 • Разширение и реконструкция на канализационната мрежа в Централна градска част - запад и изток;
 • Разширение и реконструкция на канализационната мрежа в квартал "Клуцохор" – юг и север.

 

 Проектът включва разширение и реконструкция на 28.280 км канализационна мрежа и изграждане на:

 •  дъждопреливници,
 • събирателни шахти,
 • дъждоприемни шахти,
 • сградни отклонения.

Предвижда се подмяна на 20.706 км водопроводна мрежа, изграждане и рехабилитация на 6 шахти и 1317 сградни отклонения. Проектът е насочен към изграждането на нови 10,236 км и рехабилитация на 18,045 км канализация, с което ще намали замърсяването на околната среда с отпадни води.Рехабилитацията на 20,733 км водопроводи ще занижи загубите по водопреносната мрежа. Предвижда се намаляване на загубите на питейна вода с 12,97% и подобряване на водоподаването на близо 30 566 жители, обитаващи кварталите, чиято водопроводна мрежа ще се подмени.