Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2014 - ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност
Home Години: 2014 ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност

Регистър

ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност


Финансираща програма: Проект за социално включване - Световна банка - МТСП
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 2181924
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 1600000
Финансов принос на Община Сливен: 581924
Начало на проекта: 2012-09-10
Години на провеждане: 2012, 2013, 2014
Статус на проекта: Приключил проект
Текущ етап:

Извършени са СМР по проекта.

Извършени са доставките на обзавеждане и оборудване по проекта.

Към момента се провежда подбор на персонал на Общностния център. 


Цели:
Обща цел: Прилагане на местно ниво на комплексен подход за повишаване качеството на живот на уязвими групи от населението, превенция на социалното им изключване и преодоляване ефектите на предаване на бедност между поколенията чрез създаване на Общностен център за деца и семейства инвестиции в ранно детско развитие. 
Специфични цели:
• Подобряване качеството на живот и грижа за уязвими групи деца чрез прилагане на комплексни мерки и услуги за ранна интервенция, преодоляване на рисковете от изоставяне и неглижиране и подкрепа в периода на ранно развитие; 
• Създаване на условия за формиране на родителски умения сред уязвими групи родители, социално включване и интегриране на максимален брой хора от уязвими общности в неравностойно положение, в т.ч. ромската общност в община Сливен;
• Създаване на условия за подобряване на образователната среда и реализиране на устойчиви образователни политики, насочени към деца от рисковите групи живеещи на територията на общината; 
•  Разширяване обхвата на услугите за повишаване общото благосъстояние на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години и техните родители;  
Подкрепа за формиране на родителски умения и подобряване грижата за децата в семейството с цел намаляване риска от изоставяне и неглижиране; 
• Създаване на условия за равен старт на деца от уязвими групи при постъпване в начална училищна степен чрез подобряване на достъпа до предучилищното образование, мониторинг на готовност за обучение, редовно проследяване на физическото развитие и здравословно състояние; 
• Осигуряване на  подкрепяща среда за успешна социализация на деца от уязвимите групи чрез организиране на дейности за привличане, адаптиране и съвместно обучение на  деца от различни етноси и включване на родителите в този процесс;
Разширяване на материалната база, чрез изграждане на филиал към общинска детска градина, с цел обхващане на деца в предучилищна възраст от рискови групи и създавене на необходимите условия за качественно функциониране на Общностен център за деца и семейства

Дейности:
Услуга 1: Формиране и развитие на родителски умения
Дейност 1.1. Групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители
Дейност 1.2. Групи за консултация и подкрепа на родители на бебета и деца на възраст от 0 до 3 г.
Дейност 1.3. Групи за родители и бъдещи родители
Дейност 1.4: Индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 3 г.

Услуга 2. Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията
Дейност 2.1: Специализирано обучение за лекари /семинари или индивидуално/ относно уведомяването и консултирането на родителите за увреждането на тяхното дете
Дейност 2.2. Посещения на кинезитерапевт/ рехабилитатор в отделенията за новородени в болниците
Дейност 2.3: Посещения в Център за ранна интервенция на уврежданията
Дейност 2.4: Редовни посещения на мобилен екип в домовете на семействата

Услуга 3: Семейно консултиране и подкрепа
Дейност 3.1: Групови и индивидуални сесии за семейно планиране
Дейност 3.2: Консултиране и подкрепа на родители, които не полагат достатъчно грижа за своите деца

Услуга 4: Здравна консултация за деца
Дейност 4.1: Редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата

Услуга 5: Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове
Дейност 5.1: Работа с деца, интегрирани в детски градини
Дейност 5.2: Работа с родителите на децата, интегрирани в детски градини.
Дейност 5.3: Работа с останалите родители-организиране на срещи за преодоляване на предрасъдъците към новите деца, записани в детската градина
Дейност 5.4: Съвместна работа с всички родители
Дейност 5.5.Транспорт
Дейност 5.6: Намаляване на таксата за детска градина

Услуга 6: Семейно консултиране и подкрепа
Дейност 6.1: Групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г.
Дейност 6.2: Консултиране и подкрепа (индивидуално или групово)
Дейност 6.3: Консултация на деца, живеещи в рискова семейна среда

Услуга 7: Здравна консултация за деца
Дейност 7.1: Редовно наблюдение на здравния статус, физическото и психомоторното развитие на децата от 3 до 7 г.

Услуга 8: Допълнителна подготовка за равен старт в училище
Дейност 8.1: Създаване на летни групи/училища

Услуга 9: Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания
Дейност 9.1: Оценка на нуждите на децата от подкрепа

Услуга 10: Мониторинг на готовността за обучение
Дейност 10.1: Преглед на психомоторното и физическото развитие на децата най-малко в началото и в края на всяка година в детската градина.


 
Целева група
 
   1.Основните целеви групи деца в риск на възраст от 0 до 7 години са:
- Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
- Деца, чиито родители са безработни;
- Деца, чиито родители получават социални помощи;
- Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър;
- Деца, чиито родители не са здравно осигурени;
- Деца, не посещаващи детска градина или не ползващи друг тип услуга за грижа за деца;
- Деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа;
- Деца с увреждания;
- Деца със здравословни проблеми.
2. Основните целеви групи родители на деца от 0 до 7 години са: 
-   Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност; 
-   Родители, получаващи социални помощи;
- Безработни родители; 
- Родители на 3 и повече деца;
- Самотни родители;
Бъдещи родители от уязвими групи;
- Родители (най-вече майки) в рискова възраст;
- Родители без или с ниско образование; Родители, живеещи в лоши жилищни условия;
- Родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си  ;
- Родители на деца с увреждания;
- Родители на деца със здравословни проблеми;
- Здравно неосигурени родители;
Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.).