Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2014 - Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен
Home Години: 2014 Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен

Регистър

Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен


Номер на договора за финансиране: BG161РО001/1.4.-5/2009/022
Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 4657042,74
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 4422693,90
Финансов принос на Община Сливен: 234348,84
Бюджет, разходван от Община Сливен: 4657042,74
Начало на проекта: 2011-06-23
Край на проекта: 2014-03-06
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: 1 - „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
Операция/Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-05/2009: Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда
Текущ етап:

Проектът е приключен.

Подадено е Искане за окончателно плащане към УО на ОПРР. 


Цели:
Общата цел: Да се подобри качеството на живот и работа и привлекателността на град Сливен, чрез интегрирано подобряване на екологичните условия, парковата среда и възможностите за отдих, спорт и прекарване на свободното време на жителите и посетителите в една от основните зелени зони на града – парк Юнак.

Специфични цели:
• Подобряване на физическия аспект на градската среда в гр. Сливен, чрез подобряване на парковата среда в парк Юнак;
• Подобряване на цялостния облик на град Сливен, чрез концентрация на ресурси и цялостно възстановяване на зелените площи в парк Юнак;
• Подобряване на възможностите за отдих, игра, спорт и прекарване на свободното време на жителите и посетителите на града, чрез изграждане на алейна мрежа, детски площадки, и зони за отдих и спорт на открито;
• Повишаване на безопасността и сигурността на жителите и посетителите на града, чрез поставяне на парково осветление и видео наблюдение в обектите на интервенция.
• Интеграция на хората с физически увреждания, чрез подобряване на достъпа до архитектурната среда в парк Юнак;
• Преодоляване на социалната изолация и изолацията на ромското население в гр. Сливен чрез превръщането на парк Юнак в свързваща зона между централната градска част и заобикалящите го квартали.