Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2014 - Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал
Home Години: 2014 Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал

Регистър

Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал


Номер на договора за финансиране: ВG161PO001/1.4-07/2010/022
Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 500000
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 474999,97
Финансов принос на Община Сливен: 25000,03
Начало на проекта: 2011-06-23
Край на проекта: 2013-09-23
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: 1 - „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
Операция/Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-07/2010 Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
Сайт на проекта
Текущ етап:

Проектът е приключен.

Искането за окончателно плащане е одобрено и разплатено от ОПРР. 

 


Дейности:

Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие, насочен към устойчиво развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал, чрез интегриране и координирано управление на различни финансови инструменти и секторни политики и концентрация на ресурсите в до три зони за въздействие.