Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2013 - Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности
Home Години: 2013 Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности

Регистър

Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности


Финансираща програма: ОП Административен капацитет
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 89115,19
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 89115,19
Източници на финансиране:

 

 

Обща стойност на проекта

Съфинансиране по ОПАК/Размер на исканата безвъзмездна помощ

Стойност в лева

Дял в процентно изражение от общата стойност на проекта

89115,19 (лева)

89115,19 (лева)

100 %


Години на провеждане: 2013
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”
Операция/Бюджетна линия: Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07
Цели: Обща цел на проектното предложение: Повишаване капацитета на служителите на администрацията на Община Сливен

Специфични цели:
1. Повишаване капацитета на служителите на администрацията на Община Сливен, чрез подобряване и надграждане на тяхната квалификация и чрез придобиването на нови компетенции.
2. Повишаване ефективността на работата на служителите на администрацията на Община Сливен за работа с неграмотни граждани и малцинствени групи (хора със специфични потребности), чрез придобиване на нови умения.
3. Повишаване на ефективността на работа на общинските служители, чрез повишаване на уменията за работа в екип и сътрудничество и разработване на комуникационна стратегия.

Дейности:

 

Основни дейности:

1. Обучения в Института по публична администрация
2. Обучение за работа с неграмотни граждани и с малцинствени групи граждани.
3. Обучение за екипна ефективност
4. Дейности за информация и публичност.
 

Очаквани резултати:

1. Проведени обучения в Института по публична администрация
2. Проведено обучение за работа с неграмотни граждани и с малцинствени групи граждани.
3. Проведено обучение за екипна ефективност
4. Проведени дейности за информация и публичност.