Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2013 - Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен 20/226/00319/19.04.2013
Home Години: 2013 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен 20/226/00319/19.04.2013

Регистър

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен 20/226/00319/19.04.2013


Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 322581,76 лв (без ДДС)
Години на провеждане: 2013, 2014, 2015
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Приоритетна ос 2 „Подобряване на околната среда и природата”
Операция/Бюджетна линия: Мярка 226 – Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
Цели: Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен
Дейности: Превантивни дейности:
• закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства, съгласно Наредба по чл. 138 ал.1 от Закона за горите
• изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите
Изкуствен водоизточник за опазване на горите от пожари 2х 48 куб.м. за ПИ 000199 в землището на с. Раково, отдел 179 „г”; за ПИ 099002 в землището на с. Раково , отдел 171 „ж”; за ПИ 760003 в землището на с. Трапоклово, отдел 351 „7”.
Предвижда се изграждане на изкуствени водоизточници от стоманобетон с обем 96 куб.м. (2х 48 куб.м). Местата на водоизточниците са избрани в зависимост от достъпа до тях, пожарната опасност на района, наличие на естествен водоизточник . На отстояние до 5 м от резервоарите ще бъде оформена площадка (стабилизирана). Пълненето ще се осъществява от близкия естествен водоизточник чрез помпи или превозване с автоцистерни. 
• строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация.
Наблюдателен противопожарен пункт (кула) за ПИ 099002 в землището на с. Раково, отдел 169 „з” и отдел 192; за  ПИ 052003 в землището на с. Старо село , отдел 599 „6”  и за ПИ 780001 в землището на с. Трапоклово, отдел 323 „з” .
Предвижда се в горепосочените отдели изграждането на противопожарен пункт(стационарна кула) с височина 10м. Кулата ще бъде изградена от дървесина, обработена с определена граница на огнеустойчивост. За стабилизирането ѝ ще се предоставят по 4 броя стоманени въжета ф12 мм и изградят бетонни фундаменти за носещите колони.