Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2013 - Енергийно ефективно саниране на сградата на Детска ясла № 9 - Сливен
Home Години: 2013 Енергийно ефективно саниране на сградата на Детска ясла № 9 - Сливен

Регистър

Енергийно ефективно саниране на сградата на Детска ясла № 9 - Сливен


Номер на договора за финансиране: Идентификационен номер МФК 81.2
Възлагането на предвидените мерки за енергийна ефективност в проектите, финансирани от Международен фонд "Козлудуй" се извършва от  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
Финансираща програма: Международен фонд "Козлодуй"
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: EUR Евро
Общ бюджет на проекта: 167984,83
Години на провеждане: 2014
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Мярка 3 - Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за общини в страната
Операция/Бюджетна линия: Операция 1 - общини от агломерационните ареали на столицата и шестте големи града и от агломерационните ареали на средноголемите градове и градове над 20000 жители
Текущ етап: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма възложи предвидените по проекта СМР. Предстои въвеждането на планираните мерки за енергийна ефективност.
Цели:

Целта на проекта е: Намаляване на енергийния разход на сградата на Детска ясла №9 чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност: 

1.        Подмяна дограма

2.       Топлоизолация на стени 

3.       Топлоизолация и хидроизолация на покрив 

4.       Топлоизолация на под 

5.       Ремонт на Отоплителна инсталация


Дейности:

1.        Подмяна дограма

 Демонтаж на стара дървена дограма. Монтаж на 519 м2 нова PVC дограма с коефициент на топлопреминаване U = 1,8 W/m2K, с ниско емисионно стъкло. Обръщане, външно и вътрешно измазване, където това е необходимо.  

2.       Топлоизолация на стени 

Топлоизолиране на фасадите с 10 см. стиропор с коефициент на топлопроводност l = 0,038 W/mK. Шпаклование и измазване на фасадите, където това е необходимо, съгласно спецификациите в инвестиционния проект. 

3.       Топлоизолация и хидроизолация на покрив 

На покрива се предвижда полагане на покривна хидроизолация – PVC или EPDM, над която се полага слой от 3-4 см дребен речен филц.

Топлоизолиране на покрив с екструдиран полистирен с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK и дебелина δ = 100 mm.

По-конкретно СМР по топлоизолирането на покрива включва дейности като: монтаж на топлоизолацията с шпакловане и замазка; монтаж на крепежни елементи; монтаж на отдушници, водоприемници, улуци, водосточни тръби; 

4.       Топлоизолация на под 

Топлоизолиране на съществуващ под в зоната на основните яслени помещения - занимални и спални на първия етаж с площ около 306 м2. Топлоизолирането ще се осъществи с полистиренови плочи с дебелина δ = 40 mm, по технология, видна от ПСД и приложените количествени сметки.   

СМР по топлоизолирането на пода включва дейности като: изкъртване на съществуваща нармирана бетонова настилка; полагане на полиетиленово фолио; монтаж на армираща метална мрежа; полагане на бетонова настилка; полагане на топлоизолационните плочи от полистирен; направа на цименто-пясъчна замазка и саморазливна нивелираща замазка; полагане на винилови плочи.

5.       Ремонт на Отоплителна инсталация

Предвижда се подмяна на 120 бр. стари радиаторни кранове с термостатични вентили.