Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2013 - Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап
Home Години: 2013 Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап

Регистър

Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап


Номер на договора за финансиране: BG161PO001/1.4-06/2010/005
Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 773819.17
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 739878.21
Финансов принос на Община Сливен: 38940.96
Начало на проекта: 2010-06-03
Край на проекта: 2014-02-03
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: 1 - „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
Операция/Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-06/2010 Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации
Текущ етап:

Проектът е приключен.

Искането за окончателно плащане е одобрено и разплатено от ОПРР. 


Цели: Целта на проекта е предпазване на жилищни квартали на територията на град Сливен, посредством изграждане на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения от водите на р. Дюлева,, както и изпълнение на мерки за опазване на околната среда от неблагоприятни последици в следствие на наводнения от река Дюлева.
Дейности: Предпазване на жилищни квартали на територията на град Сливен, посредством изграждане на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения от водите на р. Дюлева; Изпълнение на мерки за опазване на околната среда от неблагоприятни последици в следствие на наводнения в коритото на река Дюлева.