Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2013 - Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен
Home Години: 2013 Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен

Регистър

Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен


Номер на договора за финансиране: BG161РО001/1.1-12/2011/026
Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 2029734,02
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 2029734,02
Начало на проекта: 2012-01-05
Край на проекта: 2014-04-30
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: 1 - „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
Операция/Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”
Текущ етап:

Проектът е приключил.

Подадено е Искане за окончателно плащане пред УО на ОПРР. 


Цели: Обща цел на проекта:
Осигуряване на условия за нов вид социална услуга в общността за деца в риск, която трайно да замени институционалната грижа на територията на Община Сливен, посредством изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура.

Специфични цели:
• Подобряване на условията за предоставяне на услуги в общността на децата и младежите с увреждания, чрез осигуряване на подходяща и ефективна социална структура;
• Социално включване и равен достъп на децата и младежите с увреждания, посредством реализацията на социални услуги в общността;
• Подобряване на жизнената среда и качеството на живот на децата и младежите от ДДУИ в гр. Кермен в резултат на социализирането им към общността.
Специфичните цели на проекта ще допринесат за постигане общата цел на проекта, като в краткосрочен план допринасят за:
- Постигане на устойчиво и интегрирано развитие на град Сливен;
- Подобряване на качеството на живот и жизнената среда, отчитайки специфичните нужди на децата над 3 г. и младежите с увреждания;
- Предоставяне на нов вид резидентни услуги, насочени към деца с умствени увреждания, с цел преустановяване на институционалната грижа.

Дейности:

Дейности по проекта:
1. Сформиране на екип по проекта
2. Управление, наблюдение, финансов контрол и отчетност
3. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки
4. Подготовка и изпълнение на авторски и строителен надзор
4.1 Възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители
4.2 Изпълнение на авторски и строителен надзор
5. Подготовка и изпълнение на дейностите по СМР
5.1 Провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на СМР
5.2 Изпълнение на СМР
- Обект 1: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип „Дружба”
- Обект 2: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип „Ново село”
- Обект 3: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип „Сини камъни”
6. Информация и публичност
7. Одит на проекта
Очаквани резултати:
- 42 (36 +6) деца на възраст над 3 години и младежи с умствена изостаналост, с осигурени възможности за настаняване за отглеждане в подходяща и ефективна социална структура в общността;
- Осигуряване на заетост за 30 души персонал на ЦНСТ;
- Подобрен социален облик на Община Сливен, вследствие социализиране на децата и младежите с умствена изостаналост към общността.