Canadian pharmacy online Регистър - Национални програми/източници на финансиране - Социално инвестиционен фонд (СИФ) - Младежки център за обучение и информация
Home Национални програми/източници на финансиране Социално инвестиционен фонд (СИФ) Младежки център за обучение и информация

Регистър

Младежки център за обучение и информация


Финансираща програма: Социално инвестиционен фонд
Роля на Община Сливен: Партньорска организация
Водеща организация: Фондация „Европейски Младежки Инициативи”
Партньори:

Фондация „Европейски Младежки Инициативи” 
Община Сливен 


Валута: BGN Български лева
Години на провеждане: 2007, 2008
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: Заем от Световната банка 4681BUL Социални инвестиции и насърчаване на заетостта
Сайт на проекта
Цели: Да се създадат условия и възможности за повишаване информираността, нивото на образование, професионалните знания и умения, възможностите за намиране на работа, участието в обществения живот на младите хора от община Сливен
Дейности:

В рамките на проекта се създава Младежки център за обучение и информация, който да предоставя на младите хора от общината условия за обучение, развитие и заетост, като функционира в няколко направления според целевите групи млади хора, към които е насочен. Ще предлага помощ чрез: улеснен достъп до информация за европейските институции и програми, свързани с развитието на младежите, интернет базирано дистанционно обучение към висше учебно заведение за тези, които имат материални и финансови затруднения, организиране на обучения (компютърни умения, професионална квалификация, комуникативни умения, чужди езици и др.), посредничество при търсене на работа в страната и чужбина, консултация със специалисти по различни въпроси, организиране на клубна дейност за повишаване ангажираността на младите хора в обществения живот.

Проектът предвижда изграждането на мрежа от представителства на центъра в 10 малки населени места от община Сливен, където ще се създадат екипи от местни представители, които след съответно обучение, ще придобият умения да пишат проекти и да съдействат за развитието на населеното място в което живеят, общината и региона.

Основните дейности:
Подготвителни дейности – назначаване на екип и персонал за изпълнение на дейностите, заложени в проекта; обучение на екипа; създаване на документационен център и виртуална библиотека; подаване на документи за получаване на лицензи за извършване на обучения и преквалификация; сертифициране на предлаганите услуги от центъра; сключване на договори за партньорство с организации имащи отношение с дейността на центъра;
Информационни дейности – провеждане на обучения, лекции, дискусии, срещи и др.
Дейности по оборудване на обектa на проекта
Рекламни дейности – реклами във вестници, списания, радио, телевизия; издаване на рекламни брошури; сувенири; рекламен знак и табела и т.н.Очаквано въздействие от проекта:

• с предоставянето на обучителни курсове ще се повишат познанията и уменията на младежите (компютърна грамотност, чужди езици, комуникативни умения, умения за представяне на интервю, за писане на документи за постъпване на работа и др.). Така те ще бъдат по-конкурентноспособни за условията на местния пазар на труда. Издадени сертификати след приключване на курс или обучение ще удостоверяват придобитите знания и умения. 
• със знанието за наличните в центъра библиотека и документация по въпросите на европейската интеграция, у младите хора ще се формират навици за търсене и консултиране на информация, която да подпомогне тяхното развитие и осведоменост. 
• с проведените обучения, насочени към повишаването на гражданската култура, у младите хора, членуващи в неформални обединения, ще се формират знания и умения, които ще спомогнат за активизирането на участието им в обществено значими процеси. 
• възможностите за осъществяване на контакти с университети от страната и чужбина с цел дистанционно обучение за тези младежи, които не могат да си позволят редовно такова, ще увеличат перспективите за получаване на образование. Младите хора ще могат да се възползват от наличните в центъра компютри, свързани в интернет, а така също и от мултимедийната библиотека, за да осъществят обучението си. В центъра ще се извършва регистрация на студентите, избрали тази форма на обучение
• центърът ще предоставя посредничество между младежите и Бюрото по Труда, работодатели, неправителствени организации с цел търсене на възможности за работа. Тази дейност ще улесни достъпа на младите хора до предлаганата заетост. 

• институционална култура.