Canadian pharmacy online Регистър - Други инструменти на ЕС - Програма „Учене през целия живот” - Семейството, работата и животът в съгласие – силни права на жените
Home Други инструменти на ЕС Програма „Учене през целия живот” Семейството, работата и животът в съгласие – силни права на жените

Регистър

Семейството, работата и животът в съгласие – силни права на жените


Финансираща програма: Програма „Учене през целия живот”
Роля на Община Сливен: Партньорска организация
Водеща организация: Център за семейството и жените Ерфурт, Германия
Партньори:
1. Община Сливен
2. Краковска форум организация – Краков, Полша
3. Институт за здравето на жените и мъжете – Виена, Австрия

Валута: EUR Евро
Общ бюджет на проекта: 65000
Бюджет, разходван от Община Сливен: 14000
Начало на проекта: 2012-08-01
Край на проекта: 2014-07-31
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Секторна програма „Грюндвиг”
Операция/Бюджетна линия: дейност "Партньорства за познание"
Текущ етап: Подаден финален отчет
Цели:

Повишаване на знанията в областта на правата на жените в различните европейски държави. Обменяне на знания и опит на организациите в областта на правата на жените.

Резултати:

 

  • Направени 3 посещения на място – в Полша, Австрия и Германия.
  • Проведени разговори по избраните теми. Извършена обмяна на опит и добри практики.
  • Проведено практическо обучение (Workshop на място: „Добрите практики - показване и мултиплициране”).
  • Проведени обучения на теми за насилие над жени.
  • Проведени 12 мобилности.
  • Изработени и разпространени 500 флаера.
  • Изработен наръчник за добри практики в страните – партньори по проекта.

 


Дейности:
До 31.07.2014 г. са извършени 4 посещения на място – в Полша, в Австрия , в Германия и в България. 
Беше посетена Краковска форум организация – Краков, Полша в периода от 19 до 22 ноември 2012 г. На първата среща бяха обсъдени темите, по които ще се работи по време на проекта. Бяха избрани следните теми, които да се обсъждат по време на пътуванията, как е във всяка една от страните – за посещението в Австрия беше избрана темата – „Здравето и жените“ с под теми /1.Здравно осигуряване в страните на партньорите 2.Бременност и майчинство 3. Миграция 3. Психичното здраве на жените/.
За посещението в Германия беше избрана темата – „Домашно насилие“. За посещението и обмяна на опит в България партньорите ще избраха темата за Жените и пазара на труда.
Обмяната на опит във Виена Австрия беше от 15 до 19 април 2013 г. и бяха извършени 5 мобилности. Обсъдиха се темите за  „Здравето и жените“. Всяка страна – партньор беше подготвила презентация и представи темите за : Здравно осигуряване, 2.Бременност и майчинство 3. Миграция 3. Психичното здраве на жените в своята страна. Установи се, че проблемите в страните партньори са сходни по поставените теми. Като общи проблеми са по-сходни в България и Полша, що се отнася за емиграцията, а в Германия и Австрия проблемите са сходни по темата за емиграцията. По останалите теми проблемите са сходни във всичките страни – партньори.
Посещението, което се извърши от 18 до 21 ноември 2013 г. беше в град Ерфурт, Германия, където бяха извършени 6 мобилности. Проведоха се дискусии и обмяна на опит по темата – Домашно насилие. Всеки от партньорите направи представяне по темата, след това се обсъждаха различни казуси и въпроси, които задаваха партньорите. След всяка едно от срещите се изготвя протокол и партньорите от Германия подготвят и публикуват информация на сайта на организацията си информация за срещите. 
От 7 до 10 април 2014 г. партньорите по проекта посетиха гр. Сливен. Темата, която се обсъждаше през тези дни беше – Жените и трудовия пазар. Дискутира се темата в различни посоки. Всяка от страните представи законодателната страна на въпроса и практически как се случват нещата на пазара на труда. 
Проведени са обучения на тема : Насилието над жените, които са проведоха сред ученици от 14-19 г. възраст и за жени и мъже. Изготвени са флаери, на които е представена информация за проекта и са дадени телефони за контакти, при нужда от закрила. Проектът приключи на 31.07.2014 г. Изпълнени са 12 - те мобилности, които трябваше да се осъществят в рамките на проекта.