Canadian pharmacy online Регистър - Други инструменти на ЕС - Програма „Учене през целия живот” - Чехия и България – природни богатства и общо културно наследство
Home Други инструменти на ЕС Програма „Учене през целия живот” Чехия и България – природни богатства и общо културно наследство

Регистър

Чехия и България – природни богатства и общо културно наследство


Финансираща програма: Програма „Учене през целия живот”
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Български партньори – ПМГ „Добри Чинтулов”, СУ „Димитър Рохов”, СНЦ „ЕКОПРОЕКТ - СЛИВЕН”, Фондация „Обществено развитие”
Чешки партньори: Община Мост, Основно училище в община Мост, НПО „Инфинити”


Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 48895,75
Начало на проекта: 2009-08-01
Край на проекта: 2011-07-31
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Секторна програма „Коменски”
Операция/Бюджетна линия: LLP-2009-COM-RP Финансова подкрепа за регионално партньорство
Цели:
1. Изследване на позитивното и негативно влияние на антропогенните фактори върху природното и културно-историческото наследство на двата региона. 
2.  Изследване на чешко-българските културни връзки в различни исторически етапи с цел стимулиране на междукултурния диалог като възможност за обогатяване на общоевропейските ценности, възпитание в дух на толерантност към различията на другите и опознаване на други европейски култури.  
3.  Създаване на условия широк кръг от заети в образованието от местните общности да се срещнат, да се опознаят, като комуникират помежду си на чужд език, да обменят опит, да работят в екип и да произведат заедно планираните по проекта крайни продукти. Да се създадат трайни контакти между участниците, които в хода на реализацията на предвидените дейности да доведат до увеличаване мотивацията за учене през целия живот.
4. Популяризиране и пропагандиране на възможностите и философията на Програма „Коменски”, предимствата на регионалното сътрудничество като форма за създаване на устойчиви европейски общности и формиране на европейска ценностна система.

Дейности:
Темата на проекта „Чехия и България –природни богатства и общо културно наследство” съответства на европейския приоритет за междукултурен  диалог. Основен акцент в настоящия проект е работата с младите хора и повишаване на мотивацията за обучение през целия живот в различни области,  разширяване на техните знания и умения при решаването на различни казуси, иницииране на прояви, свързани с културно-историческото и природно наследство на партньорските региони.   В този аспект свое място заемат славянските народи, обединени от общите си исторически корени, свързани завинаги чрез езика на Св. Св. Кирил и Методий и обогатени със съвременните възможности за партньорство. Работата по проекта ще обедини усилията на участниците в опознаване и запазване на културното и природно наследство и специфика във всяка една от европейските страни в цялото му многообразие.  От тук произтичат и тематичните области, на които се базира съвместната работа по проекта:
Първа година – Природа и здравословен начин на живот, обучение по природни науки
1. „Природата в нашите региони и ролята на човешката дейност – позитивна и негативна”
2. „Природата ни говори”  - представяне на най-значимите природни забележителности в двата региона. 
Втора година – Култура и традиции, обучение по хуманитарни науки 
1. „По следите на българо-чешките отношения”, свързани с делото на Св. Св. Кирил и Методий в областта Моравия в Чешката Република и с дейността на чешките учители в Сливен в периода на българското Възраждане
2. „При общите славянски корени – обичаи и фолклорен календар”
3. „Историята ни говори”  - представяне на най-значимите културно-исторически паметници в двата региона