Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 - Помощник в дома
Home Структурни фондове на ЕС Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 Помощник в дома

Регистър

Помощник в дома


Номер на договора за финансиране: BG051PO001-5.1.04-0134-C0001
Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 232898,62
Източници на финансиране: 100% грант от ОП Развитие на човешките ресурси
Начало на проекта: 2013-02-01
Край на проекта: 2014-05-31
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”
Текущ етап: Подаден финален отчет, получено финално плащане.
Цели:
Обща цел - Създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и представяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.
Специфична цел:
1.утвърждаване на децентрализиран модел за предоставяне на услуги в домашна среда и тяхното разгръщане на общинско ниво
2.създаване на работни места в сектора на социалната икономика и осигуряване на възможност за преодоляване на бедността на безработни лица.

Дейности:

Дейностите, които ще се извършат по проекта са :
1. Организация и управление на проекта
2. Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
3. Обзавеждане и оборудване на звеното за предоставяне на услугата
4. Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребителите на територията на Община Сливен.- Извършване на социална оценка от Дирекция „Социално подпомагане Сливен”
5. Подбор и наемане на персонал на трудов договор в Звено за услуги в домашна среда.
6. Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на персонала за предоставяне на услугите в домашна среда и извършване на психологическа подкрепа от консултант – психолог
7. Предоставяне на социалните услуги
8. Публичност и информация.
9. Извършване на одит на проекта

На 31.05.2014г. приключи изпълнението на дейностите по проект „Помощник в дома”, който се реализира от Община Сливен, съгласно договор BG051PO001-5.1.04-0134-C-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Общата стойност на договора бе 232 898,62 лв., а продължителността 16 месеца.

По проекта се предоставяха социални услуги на 145 лица, от които 34 – ма възрастни и самотно живеещи хора, 5 деца, и 106 хора с увреждания. Предоставянето на почасови услуги на нуждаещите се лица се изразяваше в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота; предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя; предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др. помощ при писане на  писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група.

Изпълнението на дейностите по проекта допринесе за създаването на условия хората с увреждания и  възрастните хора да водят достоен живот в семейна среда, а членовете на техните семейства – да имат активен професионален живот. 

Създадено бе Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж”, към което бяха наети 38 безработни лица, от които 36 домашни помощници и 2-ма сътрудници „Социални дейности”.

С оглед постигане на ефективна и устойчива държавна политика за подкрепа на лица, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си, община Сливен осигурява устойчивост на услугата поне една година след приключване на дейностите по проекта.

След приключване на проекта Звеното за социални услуги в домашна среда ще функционира като Звено „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж с капацитет 100 потребители и численост на персонала 38 щатни бройки.

Устойчивостта на проекта е 100% . Със заповед на Кмета на Община Сливен се създаде Звено „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж от 01.05.2014г. Назначени са 36 домашни помощника и 2 социални работника. Финансирането на тези дейности ще продължи да се осигурява чрез средства от общинския бюджет.

Предлаганата социална услуга „Домашен помощник” е отворена за целия период и всички нуждаещи се и отговарящи на критериите за подбор на потребители могат за подадат заявления в Домашен социален патронаж - Сливен.