Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 - Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен
Home Структурни фондове на ЕС Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен

Регистър

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен


Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:
Община – Сливен (кандидат)
Ромска академия за култура и образование,
СОУ „Константин Константинов” Сливен,
ЦДГ «Звездица» Сливен,
ЦДГ «Здравец» Сливен,
Фондация „Асоциация за развитие на туризма и занаятите – Българско възраждане”


Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 236399,10
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 236399,10
Бюджет, разходван от Община Сливен: 236399,10
Начало на проекта: 2012-08-01
Край на проекта: 2013-07-31
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
Текущ етап:
Към момента са достигнати индикаторите за броя включени ученици и деца от детските градини. На всички ученици са осигурени учебни материали и пособия, а на учениците от 8 до 12 кл. и пълен комплект с учебници. Назначените наставници следят за редовното посещение и активното включване на децата и учениците в учебния процес. Учениците от началния курс посещават редовно допълнителни часове по български език с цел преодоляване на езиковите бариери и способстване на процесите на социална интеграция. 
Провеждат се ежемесечни родителски срещи, които повишават информираността на родителите относно поведението на децата им в училище. Срещите имат за цел повишаване на мотивацията за образователна интеграция на ромските родители, които спират децата си от училище.

Цели:
Обща цел (цели): Утвърждаване на работещ модел за осигуряване на равноправен достъп до качествено образование на ромските деца от гр.Сливен. 
Специфична цел:
- Осигуряване на благоприятна вътрешната и външната среда в приемните детски градини и училища;
- Осигуряване на равен достъп до качествено образование в смесени паралелки на 140 деца от 1 до 12 клас от ромския кв.Надежда, Сливен;
- Преодоляване на езиковите бариери и способстване на процесите на социална интеграция, чрез полудневно и целодневно обучение на 5-6 годишни деца в подготвителни групи в ЦДГ „Звездица” и ЦДГ „Здравец”;
- Изграждане на положителни нагласи към училището на ромските деца и родители;
- Повишаване на мотивацията за образователна интеграция на ромските родители, които спират децата си от училище;
- Повишаване ефективността на учителите за работа в мултикултурна среда и деца – билингви;
- Изграждане на позитивен, толерантен образ в обществеността към ромската общност и ромските деца в училищата и детските градини;
- Осигуряване на адекватно и ефикасно управление на проектните дейности, организиране на взаимодействие между партньорите, гарантиране спазването на всички изисквания на ОПРЧР, осигуряване на отчетността по проекта.


Дейности:
1. Закупуване и доставка на учебници и учебни помагала, дидактически материали, образователен софтуер, материали за обучение, игри в приемните училища и детски градини;
2. Надграждане на процеса на образователна интеграция на децата от ромския кв. „Надежда” в 4 приемни училища на гр.Сливен;
3. Осигуряване на полудневно и целодневно обучение на деца на възраст 5-6 години в ЦДГ „Здравец” и ЦДГ „Звездица” в подготвителни групи;
4. Специализирана работа с ромските родители – мотивационно-информацинни кампании, тренинги, лекции, беседи, обучения, родителски срещи;
5. Провеждане на интерактивни обучения на учители за работа с деца – билингви в мултикултурна среда;
6. Публичност, информационни кампании за етническа толерантност и позитивно отношение към ромските деца в приемните училища, детски градини, и обществеността на град Сливен;
7. Провеждане на тръжни процедури за избор на доставчици на стоки и услуги;
8. Организация и управление на проекта.
 
Целева група

Преки участници в проекта ще бъдат: 
- 140 ученици от ромски произход от кв.Надежда, Сливен. Възрастовата група на учениците по проекта ще бъде от 1 до 12 клас (7-18 годишни). Преките участници са мотивирани и са обхванати и ще продължат своето обучение в смесени паралелки в 4 приемни училища през следващата учебна година. Ще работим с: ОУ „Димитър Петров”, ОУ „Панайот Хитов”, СОУ „Йордан Йовков”, СОУ „Константин Константинов”. 
Приемните училища, с които работим се намират извън ромския квартал «Надежда». 
- 90 деца-роми на възраст 5-6 години ще бъдат включении в подготвителни групи в ЦДГ «Звездица» и ЦДГ «Здравец»;
- Родителите на ромските ученици – 60 души ще бъдат включвани в периодични родителски срещи за мотивация и помощ на учениците в учебния процес, обучения, мотивационни кампании, информационни кампании, беседи и други форми на образователна и социална интеграция; 
- учителите, училищните колективи в приемните училища и детски градини– 50 души. 
Непреките участници са:
- Всички други деца и ученици, обучаващи се в 4 приемни училища и техните родители;
- 2 приемни детски градини;
- Представители на местни и национални медии, обществеността на гр.Сливен. Периодично ще предоставяме информация за реализирането на дейностите по проекта с цел утвърждаване на образователната и социална интеграция на ромските деца. Промяна на нагласите към позитивно отношение към ромската общност и способстване процесите на социална и трудова реализация на ромските родители.

140 ученици от 1 до 12 клас;
90 деца-роми на възраст 5-6 години;
60 ромски родители;
50 педагогически специалисти – учители, директори, училищни колективи.