Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 - Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен
Home Структурни фондове на ЕС Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен

Регистър

Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен


Номер на договора за финансиране: BG051PO001-4.1.06-0011
Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:
I - во СОУ „Хаджи Мина Пашов” - Сливен
ОУ „Черноризец Храбър” - с. Крушаре
ОУ „Христо Ботев” - с. Самуилово
ОУ „Найден Геров” - с. Гавраилово
Ромска Академия за култура и образование - Сливен

Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 230438,82
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 230438,82
Начало на проекта: 2012-08-01
Край на проекта: 2013-10-31
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”
Текущ етап:
Дейностите по проекта са приключили. 

Цели:
Обща цел: Реинтеграция на вече отпаднали от образователната система ученици на територията на Община Сливен и превенция на повторното им отпадане 
Специфични цели
1. Идентифициране на отпадналите ученици в общината по типове училища.
2. Изработване на анализ на текущото състояние, включващ прецизно описание на целевата група, диагностициране на причините за отпадане, установяване на връзката между времето на отпадане и възрастта.
3. Изработване и прилагане пакет конкретни мерки (гъвкави механизми за реинтеграция)  на базата на дейностите, описани в настоящото проектно предложение, включително програми за работа с върнатите в училище за запълване на празнотите и пропуските в учебното съдържание, програми за обучение на педагогическите кадри за работа с отпаднали ученици, майчиният език на които не е български.
4. Мотивиране на отпадналите ученици и родителите, създаване на адаптивна приемна среда в училище, реализиране на дейности за интеркултурно образование и създаване условия за успешното постигане общата цел на проекта, както и за устойчивост на постигнатите резултати.


Дейности:
1. Организация и управление на проекта.
2. Идентифициране на отпаднали ученици в учебните заведения на територията на общината; изработване на анализ на текущото състояние.
3. Провеждане на процедури за избор на изпълнител и възлагане на обществени поръчки
4. Дейности за публичност, информационна кампания за мотивиране на отпадналите ученици и привличане на техните родители и общността
5. Работа в общността с отпадналите ученици и техните семейства
6. Доставяне на учебни пособия и материали
7.  Допълнително обучение на учители,  директори и педагогически съветници за работа с отпадналите ученици и обучение за работа с отпаднали ученици, чийто майчин език не е български
8. Изготвяне на учебни програми за  запълване на празнотите в учебното съдържание
9. Изготвяне на пакет с продуктите от проекта
10. Провеждане на допълнителни занимания с отпадналите ученици за  запълване на празнотите в учебното съдържание
11. Дейности за интеркултурно образование
 
Целева група:
 
Изготвените предварителни списъци от партньорските училища по достигнато образователно равнище преди отпадането включват  110 конкретни ученика. В по-широк смисъл в тази насока целевата група включва и учениците, застрашени от отпадане, по преценка на партньорите - 60 на брой. Широката целева група включва също така учители от партньорските училища -  60 на брой, 13 от които са включени в конкретните дейности на проекта; директори на учебни заведения - 4 на брой; педагогически съветници - 1, както и родителите на отпадналите ученици - 200 на брой и родителите на потенциално застрашените ученици от общността - 70 на брой.