Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 - Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен
Home Структурни фондове на ЕС Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен

Регистър

Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен


Номер на договора за финансиране: BG051PO001-5.2.07-0238-C-0001
Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 176089,95
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 176089,95
Начало на проекта: 2011-06-01
Край на проекта: 2012-07-30
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: BG051PO001-5.2.07-0238-C-0001 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен
Текущ етап: Всички процедури са проведени. Всички дейности са изпълнени. Получено финално плащане по проекта.
Дейности: Подбор на потребителите на услугата  домашен помощник; Подбор на кандидатите за домашни помощници и назначаването им; Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение; Предоставяне на услугата – домашен помощник; Мониторинг и вътрешна оценка.