Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 - Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен
Home Структурни фондове на ЕС Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен

Регистър

Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен


Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 225481,61
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 225481,61
Начало на проекта: 2011-06-01
Край на проекта: 2012-07-31
Години на провеждане: 2010, 2011, 2012
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”
Текущ етап: Всички процедури са проведени. Предстои изготвяне на финансов отчет.
Дейности: Създаване на условия за ползване на социална услуга от резидентен тип - „Център за настаняване от семеен тип” от деца с увреждания, настанени в Дом за деца с умствена изостаналост- Кермен; Развиване на системата от социални услуги на територията на Община Сливен за превенция на социалното изключване на деца с увреждания и създаване на нови работни места; Популяризиране на услугата „Център за настаняване от семеен тип” сред местната общност и повишаване обществената чувствителност по проблемите на децата с увреждания.