Canadian pharmacy online Регистър - Национални програми/източници на финансиране - Национална програма за съфинансиране от МОН на общински инвестиционни проекти - Ремонти на спортни площадки и съоръжения на общински училища
Home Национални програми/източници на финансиране Национална програма за съфинансиране от МОН на общински инвестиционни проекти Ремонти на спортни площадки и съоръжения на общински училища

Регистър

Ремонти на спортни площадки и съоръжения на общински училища


Финансираща програма: Национална програма за съфинансиране от МОН на общински инвестиционни проекти
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 176908
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 88454
Финансов принос на Община Сливен: 88454
Бюджет, разходван от Община Сливен: 176908
Години на провеждане: 2009
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Модул: „Съфинансиране на проекти за ремонт на спортни площадки и съоръжения”
Дейности:

Проектът включва ремонти на спортни площадки и съоръжения в следните училища:

 

Училище

Брой ученици

1.

II ОУ “Христо Ботев”

673

2.

VIII ОУ “Юри Гагарин”

399

 

ОБЩО:

1072

 

В VIII ОУ на ремонт подлежат два физкултурни салона, един от които в корпуса на училището, а втори в самостоятелен корпус на два етажа. В самостоятелния корпус освен залата на самия физкултурен салон се ремонтират тоалетни, бани и съблекални. Ремонтират се таваните, стените, електро и ВиК инсталациите. Във новият физкултурен салон е обособен и кабинет за аеробика, съблекални, санитарни възли, предверие и фоаета, обслужващи функционалността на многофункционалния спортен комплекс. Освен изброените съоръжения в спортния комплекс има и басейн, който обаче не се използва поради необходимостта от ремонт. По разчети на общинската администрация ремонта на басейна се предвижда да бъде включен в капиталовата програма за следващата финансова година.

Във II ОУ на ремонт подлежи физкултурния салон на училището.

От 2007 г. Община Сливен изпълнява програма за поетапно саниране на сградите на всички училища общинска собственост на територията на общината.

За учебната 2008/2009 година на финансиране от общинския бюджет, на територията на общината функционират: 4 начални училища, 19 основни училища, 4 средно общообразователни училища, 3 профилирани гимназии, 1 спортно училище и 1 детски комплекс, който организира извънкласни дейности по интереси в свободното време на учениците. В учебните заведения /на общинско подчинение/ на територията на община Сливен към настоящия момент се обучават 12432 ученика.

На територията на община Сливен функционират 27 целодневни детски градини.

В гр. Сливен съществуват 7 професионални гимназии с 3452 ученика, 1 средно художествено училище по приложни изкуства със 112 ученика и 1 социално педагогически интернат, вечерно професионално училище към женския затвор и основно помощно училище със 114 деца.

Броят на учениците, средната пълняемост и прилагането на системата на делегирани бюджети в училищата посочени в проекта дава възможност те да се определят като проспериращи в Общинския план за развитие. Тава гарантира съществуването им в бъдеще.

Демографският срив и прилагането на системата на делегирани бюджети през последните 8 години доведе до закриването на 21 учебни заведения, от които 3 в гр. Сливен. В Община Сливен се обособиха средищни училища в с. Самуилово, с. Стара река, гр. Кермен, с.Бяла, с. Гавраилово, с. Блатец, с. Злати войвода, с.Тополчане и IХ ОУ «Св.Св.Кирил и Методий» гр. Сливен ж.к.Речица. За пътуващите деца са осигурени училищни автобуси. Перспективата им е към преминаване на целодневна организация на обучение и осигуряване на столово хранене.