Canadian pharmacy online Регистър - Национални програми/източници на финансиране - Национална програма за съфинансиране от МОН на общински инвестиционни проекти - Енергийноефективно саниране на общински училища
Home Национални програми/източници на финансиране Национална програма за съфинансиране от МОН на общински инвестиционни проекти Енергийноефективно саниране на общински училища

Регистър

Енергийноефективно саниране на общински училища


Финансираща програма: Национална програма за съфинансиране от МОН на общински инвестиционни проекти ...
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 653154
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 326577
Финансов принос на Община Сливен: 326577
Бюджет, разходван от Община Сливен: 653154
Години на провеждане: 2009
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Модул: „Съфинансиране на проекти за енергийноефективно саниране на училищни сгради”
Дейности:

Проектът включва енергийноефективно саниране на следните училища:

 

 

Бр. ученици 2009

IV ОУ “Димитър Петров”

304

Спортно училище „Димитър Рохов”

271

VII ОУ “Панайот Хитов”

422

X ОУ “Йордан Йовков”

720

XI СОУ “Константин Константинов”

825

XII ОУ “Елисавета Багряна”

541

ПГИ „Проф. Д-р Димитър Табаков” Сливен

594

ОБЩО

3677

 

Предвидените за енергийноефективно саниране сгради са общинска собственост и в тях са настанени общински училища. Част от сградата на XII ОУ “Елисавета Багряна” е предоставена за безвъзмездно ползване от Професионална гимназия по икономика „Проф. Д-р Димитър Табаков” Сливен - държавно училище. Енергийноефективното саниране обхваща и тази част на сградата, поради което при подготвянето на проектното предложение са взети в предвид и учениците, обучавани в ПГИ – Сливен, които също са преки ползватели.

В част от посочените училища се планира извършване на саниране, а в друга част – газификация. Във всички сгради на учебни заведения, за които се предвижда газификация вече е извършено енергийно саниране или енергийно саниране е предвидено в рамките на настоящото проектно предложение.

От 2007 г. Община Сливен изпълнява програма за поетапно саниране на сградите на всички училища общинска собственост на територията на общината.

За учебната 2008/2009 година на финансиране от общинския бюджет, на територията на общината функционират: 4 начални училища, 19 основни училища, 4 средно общообразователни училища, 3 профилирани гимназии, 1 спортно училище и 1 детски комплекс, който организира извънкласни дейности по интереси в свободното време на учениците. В учебните заведения /на общинско подчинение/ на територията на община Сливен към настоящия момент се обучават 12432 ученика.

На територията на община Сливен функционират 27 целодневни детски градини.

В гр. Сливен съществуват 7 професионални гимназии с 3452 ученика, 1 средно художествено училище по приложни изкуства със 112 ученика и 1 социално педагогически интернат, вечерно професионално училище към женския затвор и основно помощно училище със 114 деца.

Броят на учениците, средната пълняемост и прилагането на системата на делегирани бюджети в училищата посочени в проекта дава възможност те да се определят като проспериращи в Общинския план за развитие. Тава гарантира съществуването им в бъдеще.

Демографският срив и прилагането на системата на делегирани бюджети през последните 8 години доведе до закриването на 21 учебни заведения, от които 3 в гр. Сливен. В Община Сливен се обособиха средищни училища в с. Самуилово, с. Стара река, гр. Кермен, с.Бяла, с. Гавраилово, с. Блатец, с. Злати войвода, с.Тополчане и IХ ОУ «Св.Св.Кирил и Методий» гр. Сливен ж.к.Речица. За пътуващите деца са осигурени училищни автобуси. Перспективата им е към преминаване на целодневна организация на обучение и осигуряване на столово хранене.