Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2012 - Областен информационен център Сливен 2011 - 2014
Home Години: 2012 Областен информационен център Сливен 2011 - 2014

Регистър

Областен информационен център Сливен 2011 - 2014


Номер на договора за финансиране: BG161PO002-3.3.02 – 0017 – С0001
Финансираща програма: ОП Техническа помощ
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Партньори:
• Европейски информационен център Европа Директно - Сливен
• Областна управа - Сливен
• Фондация "Европейски младежки инициативи" - Сливен

Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 399890,67
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 399890,67
Бюджет, разходван от Община Сливен: 399890,67
Години на провеждане: 2011, 2012, 2013, 2014
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: 3. Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация.
Операция/Бюджетна линия: Мярка на подкрепа 3: Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България
Цели:
Проектът имаме за цел да създадем условия за изграждане и ефективно функциониране на Областен информационнен център Сливен/ОИЦ Сливен/, който да предоставя информация за кохезионната политика на ЕС, нейните цели и съществуващите възможности в България. Конкретните цели на проекта за изграждане на ОИЦ Сливен са:
• Осигуряване на лесен достъп до информация в общините от Сливенска област по отношение на целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР;
• Осигуряване на правото на справедлив и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи, като осигуряват широк набор от възможности за получаване на тази информация
• Повишаване на информираността на потенциалните ползватели услугите на центъра.

Дейности:
За качественото изпълнение на проекта в рамките на 36 месеца са планирани следните основни дейности:
Дейност 1 Създаване на Областен информационен център Сливен: 
Дейност 2 Информационна дейност в офиса на ОИЦ Сливен 
Дейност 3 Провеждане на информационни събития/срещи извън офиса на ОИЦ Сливен: 
Дейност 4 Дейности по разпространение на печатна информация и аудиовизуални материали и осигуряване на информация и публичност
Дейност 5 Дейност за организация и управление на проекта