Canadian pharmacy online Регистър - Роля: партньорска организация - Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза
Home Роля: партньорска организация Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза

Регистър

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза


Номер на договора за финансиране: BG161PO005/10/2.10/07/22
Финансираща програма: ОП Околна среда
Роля на Община Сливен: Партньорска организация
Водеща организация: Община Ямбол
Партньори:

Община Сливен, Община Нова Загора, Община Стралджа, Община Тунджа


Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 31324461
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 29389564
Начало на проекта: 2012-10-17
Край на проекта: 2015-07-17
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Приоритетна ос 2 Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци
Цели:
Основна цел на проекта:
 
Основната цел на общините от региона в сферата на управлението на отпадъците е в краткосрочен период (Първа фаза от проекта) да осигурят прилагането на съвременните изисквания за опазване на околната среда.
Специфични цели на проекта:
• изграждане и въвеждане в експлоатация на клетка 1 на депо за битови отпадъци;
• възлагане на услуга по предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и  сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци;
• довеждащ път-ремонт;
• доставка на технологично оборудване и механизация за регионалното депо;
• закриване и рекултивация на депа с преустановена експлоатация в общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Стралджа;
• възлагане и доставка на оборудване за разделно събиране на рециклируеми отпадъци в общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа;
• разработване на тръжна документация за възлагане на инженеринг на съоръжението за компостиране и инсталацията за сепариране с производство на RDF;
• разработване на тръжна документация за доставка на технологично оборудване и механизация за съоръжението за компостиране и инсталацията за сепариране с производство на RDF;
• екологична оценка на ПУП за цялата площадка на регионалната система за управление на отпадъците и довеждащата инфраструктура; 
• процедиране на изготвения проект на ПУП-ПЗ на площадката с обща площ 456 442 кв.м.;
• процедиране на изготвените ПУП – ПП и съответните сервитутни права за изграждането на довеждащата инфраструктура, решенията за утвърждаване на трасетата и промяна предназначението на земята;
• актуализиране на  изготвената  оценка на съответствието на работния проект на клетка 1 с новите ПУП-ПП и съответните сервитутни права;
• издаване на разрешение за строеж на клетка 1 на регионалното депо;
• провеждане на ОВОС на регионалната система за управление на отпадъците с включени всички клетки на депото, съоръжение за компостиране на „зелени” отпадъци по открит способ и инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и производство на RDF;
• актуализация на комплексното разрешително с добавяне на останалите съоръжения и инсталации включени в регионалната система за управление на отпадъците.
 
Целеви групи:
Населението на общините в регион Ямбол (общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа)

Дейности:
Основни дейности:
1) Подготовка, проучвания и проектиране;
2)Закупуване на земи/ недвижими имоти;
3)Строително - монтажни работи;
4)Доставка на машини и съоръжения;
5)Техническа помощ за организация и управление на проекта;
6)Одит;
7)Надзор по време на строителството.