Canadian pharmacy online Регистър - Роля: партньорска организация - София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите
Home Роля: партньорска организация София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите

Регистър

София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите


Номер на договора за финансиране: BG051PO002/08/1.2-02
Финансираща програма: ОП Административен капацитет
Роля на Община Сливен: Партньорска организация
Водеща организация: Фондация Европейски институт - София
Партньори: Софийска община, Община Сливен, Община Плевен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 270000
Години на провеждане: 2008, 2009
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Добро управление
Операция/Бюджетна линия: подприоритет Прозрачна и почтена държавна администрация
Дейности: Проектът предвижда:
    1. Прилагане на добри европейки практики за взаимодействие на органите на местната власт и местната администрация със структурите на гражданското общество в София, Плевен и Сливен с оглед осигуряване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите;
    2. Повишаване капацитета на структурите на гражданското общество в Столичната община и общините Плевен и Сливен за взаимодействие с местната власт и местната администрация;
    3. Повишаване капацитета на местната администрация в Столичната община и общините  Плевен и Сливен за взаимодействие със структурите на гражданското общество;
    4. Създаване на модел за взаимодействие: органи на местното самоуправление-местна администрация-граждани.
Особено внимание ще бъде отделено на планирането и изпълнението на политики и на инициативи, финансирани с публични средства. Ще бъдат изследвани и описани добри практики за взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местното самоуправление и местната администрация. От изследването ще бъдат идентифицирани индикаторите, чрез  които ще се оценява капацитетът на органите на местната власт и общинската администрация за работа в полза на гражданите.
Като следваща стъпка партньорите ще извършат съвместна оценка на съществуващите механизми за осигуряване на прозрачност, отчетност и превенция на корупцията в трите общини. Съществен елемент в тази оценка е ролята, която гражданите и гражданските организации имат в управлението на своите общини, както и ефективността на комуникацията между гражданите и местната власт.
Въз основа на изследването на европейския опит и съвместната оценка ще бъде установено нивото на прилагане на принципите на добро управление в трите общини. Екип от експерти ще изработи препоръки за усъвършенстване на дейността, структурата и организацията на работа в общинската администрация:
    - Общи препоръки за трите общини;
    - Специфични препоръки за Столична община, община Сливен и Община Плевен.
За постигане на добри нива на прозрачност, отчетност и предотвратяване на корупцията на общинско ниво от ключово значение е работата на общинските съвети. Анализ за ролята на общинските съвети и тяхното взаимодействие с местната администрация и структурите на гражданското общество ще бъде основа за изработване на препоръки за усъвършенстване на нормативната уредба и нейното практическо приложение в 4 части, една обща и 3 за всяка една от общините.