Canadian pharmacy online Регистър - Роля: партньорска организация - Техническа помощ за изграждане на система за регионално управление на отпадъците с Община Ямбол, Община Нова Загора, Община Стралджа и Община Тунджа
Home Роля: партньорска организация Техническа помощ за изграждане на система за регионално управление на отпадъците с Община Ямбол, Община Нова Загора, Община Стралджа и Община Тунджа

Регистър

Техническа помощ за изграждане на система за регионално управление на отпадъците с Община Ямбол, Община Нова Загора, Община Стралджа и Община Тунджа


Финансираща програма: ОП Околна среда
Роля на Община Сливен: Партньорска организация
Водеща организация: Община Ямбол
Партньори: Община Сливен, Община Нова Загора, Община Стралджа, Община Тунджа
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 1252080
Години на провеждане: 2008, 2009
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: 2. "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци"
Цели:
Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура в региона;
Подобряване на управлението на отпадъците и на защитата на почвите;
Опазване на биологичното разнообразие и защита на природата;
Подобряване и развитие на инфраструктурата в региона за третиране на отпадъци;
Създаване на условия за намаляване образуването на отпадъци и изграждане на необходимата инфраструктура за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъците.
 
Финансиран от "Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.”