Canadian pharmacy online Регистър - Роля: партньорска организация - Център за подкрепа на занаятите - традиция с бъдеще - Сливен
Home Роля: партньорска организация Център за подкрепа на занаятите - традиция с бъдеще - Сливен

Регистър

Център за подкрепа на занаятите - традиция с бъдеще - Сливен


Номер на договора за финансиране: BG 2004/006-070.05.01.10
Финансираща програма: Програма ФАР
Роля на Община Сливен: Партньорска организация
Водеща организация: Фондация Регионален център за икономическо развитие - Сливен
Партньори: Община Сливен, Община Твърдица, Регионална занаятчийска камара (асоцииран партньор), Ромска младежка организация, СНЦОП Бизнесцентър/Бизнесинкубатор - Нова Загора, Къща на занаятите - Нова Загора, СНЦОП Бизнесцентър - Сливен, Демонстрационен център за текстилни занаяти, Фондация за развитие на Регион Сливен  (асоцииран партньор).
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 268032
Начало на проекта: 2007-03-01
Край на проекта: 2008-06-30
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: 2004/EMLMI/GRANTS
Операция/Бюджетна линия: Бюджетна линия: BG 2004/006-070.05.01
Сайт на проекта
Дейности: Дейност 1.Организация и управлението на проекта, вътрешно наблюдение, оценяване, наблюдение, месечни срещи на екипа по проекта и др..
Дейност 2.Провеждане на процедура за избор на бенифициенти за обучение и стажуване.
Дейност 3.Изготвяне на специална програма за провеждане на обученията.
Дейност 4.Провеждане процедура за избор на външни изпълнители и подизпълнители на доставки, услуги и строителство.
Дейност 5.Оборудване и откриване на обучителна зала и офис за консултации и управление на проекта.
Дейност 6.Организация и провеждане на обучителните курсове и стажуване на избраните бенифициенти.
Дейност 7.Реконструкция, ремонт и оборудване на занаятчийските работилници и изложбения център.
Дейност 8.Публикации, реклама и откриване на центъра за подкрепа на занаятите.
Дейност 9.Оценка и отчитане на проекта.