Canadian pharmacy online Регистър - Статус: Текущи проекти - Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен
Home Статус: Текущи проекти Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен

Регистър

Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен


Номер на договора за финансиране: BG05M9OP001-2.018-0039-C01/ BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01
Проектът се финансира от ОП РЧР и ОП НОИР, съответно за реализирането му са сключени два ДБФП, съответно BG05M9OP001-2.018-0039-C01 по ОП РЧР и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 по ОП НОИР
Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси/ ОП Наука и образование за интелигентен растеж
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Партньори:
  • Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ гр.Сливен
  • Фондация „Регионален център за икономическо развитие“ гр.Сливен
  • Детска градина „Звездица“ гр.Сливен
  • Фондация „Здравето на ромите“ гр.Сливен.

Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 904704.82
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 904704.82
Източници на финансиране:

Общият бюджет на проекта е 628749.03 лева, от ОП РЧР и ОП НОИР.

Общият бюджет на проекта е 904704.82 лв., от които 628 749.03 по ОП РЧР и 315 955.82 по ОП НОИР


Начало на проекта: 2019-03-20
Край на проекта: 2021-12-31
Статус на проекта: Приключил проект
Текущ етап: Подписани ДБФП, проектът е в процес на изпълнение.
Цели: Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и трайната интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.
Дейности:

 
Дейности по ОП РЧР:
1. Провеждане на процедура за избор на бенефициенти за обучение;
2. Организация и провеждане на обучения за професионална квалификация;
3. Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход и културна идентичност. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен;
4. Осигуряване на заетост;
5. Предоставяне на информация с цел подобряване на достъпа до социални и здравни услуги на жителите в неравностойно положение в 4 големи села в Сливенска Община- с.Тополчане, с.Сотиря, с.Самуилово и с.Ж.войвода;
6. Интерактивни аудио- визуални Здравно- образователни кампании;
7. Насърчаване на семейното планиране по неформален, интерактивен начин за маргинализираните и уязвими общности чрез медицински прегледи, консултации и осигуряване снабдяването на целевите групи с контрацептиви;
8. Каравана -здравно- социалните услуги,индивидуални консултации и социално-здравна медиация в кв. „Надежда“, кв. „Комлука“, с.Тополчане, с.Сотиря, с.Ж.войвода, с.Самуилово;
9. Повишаване състоянието на имунната система на деца от 8 до 14 г. чрез изследване и лекуване против паразитози в семействата.
 
Дейности по ОП НОИР:
1. Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре;
2. Подобряване на образователната среда в Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово и Крушаре, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства, чрез методическа подкрепа и супервизия на ученици и родители;
3. Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит и идентичност;
4. Допълнително обучение за деца, за които българският език не е майчин;
5. Осигуряване на психологическа подкрепа.