Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2009 - ESTEEM
Home Години: 2009 ESTEEM

Регистър

ESTEEM


Номер на договора за финансиране: UK/07/LLP-LdV/TOI-020
Финансираща програма: Програма Леонардо Да Винчи
Роля на Община Сливен: Партньорска организация
Водеща организация: Университет Де Монтфорт (Великобритания)
Партньори: Асоциация Мария Кюри (България), Kомплекс за социални услуги за деца и семейства – Община Сливен (България), e-ISOTIS (Гърция), Малтийски университет (Малта), Университет Сакария (Турция)
Валута: EUR Евро
Финансов принос на Община Сливен: 5399
Бюджет, разходван от Община Сливен: 21595
Начало на проекта: 2007-11-01
Край на проекта: 2009-10-31
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Програма за учене през целия живот
Дейности:
Проектът ЕСТИЙМ се стреми да предостави нови възможности за обучение на:
Хора с увреждания и лица с обучителни затруднения, които имат ограничен достъп до заетост (такива с нископлатена, неквалифицирана работа, или безработни);
Хора в затруднено икономическо положение, на които им липсва равен достъп до квалификация;
Хора отпаднали от системата на обучение и заетост поради културните си различия или своята етническа принадлежност;
Хора, желаещи да продължат обучението си, особено такива, които имат някаква степен на гимназиално образование;
Хора с ментални затруднения, чиито опит в обучението и/или заетостта е силно ограничен.
ЕСТИЙМ използва резултатите от подготвителната програма по Социална работа и Социални грижи, разработена в рамките на предходен проект „Достъп до професионално обучение”, проведен през 2005 – 2007 година. В рамките на този предишен проект на хора с увреждания и такива в неравностойно положение бе предоставена възможността чрез обучение лице в лице, онлайн курсове и менторска подкрепа да се подготвят за кандидатстване в университет или колеж за обучение по социални дейности. 
Проектът използва набора от обучителни програми, за да помогне на обучаемите в максимална степен да се възползват от придобитите умения като в същото време разпространява програмата за обучение в нови сектори, пред нови обучаеми лица и в нови държави. Използван е иновативен процес за осигуряване на качеството, който се базира на резултатите от проведената оценъчна проверка на програмата във Великобритания. 
Инструментът за осигуряване на качество на обучението (Learner Oriented Quality Assurance Process (LOQuAP) цели:
  • Да улесни подбора на обучаемите чрез улеснен инструмент за идентифициране на стремежите и потребностите на лицата, които желаят да участват в обучението;
  • Да идентифицира какви умения и компетенции са необходими на обучаемите, както и професионалните пътища, по които могат да постигнат тези умения;
  • Да валидира вече придобити формални и неформални умения и компетенции;
  • Да създаде Индивидуално портфолио на обучаемия, в което ясно да се посочват постиженията в процеса на учене;
  • Да насочи обучаемите директно към учебния процес и съдържанието на обучителната програма.
Този инструмент цели предоставянето на по-достъпно обучение за всички, оценяване на знанията и уменията на обучаемите лица в неравностойно положение и изграждане на стабилни връзки на взаимодействие между предоставящите обучение организации, чрез усвояване на социален подход към наемането на работа на лица в неравностойно положение.