Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2006 - Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения за алтернативни социални услуги в общността
Home Години: 2006 Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения за алтернативни социални услуги в общността

Регистър

Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения за алтернативни социални услуги в общността


Финансираща програма: МТСП, Фонд Социално подпомагане
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Общ бюджет на проекта: 78040
Финансов принос на Община Сливен: 46,41%
Бюджет, разходван от Община Сливен: 78040
Начало на проекта: 2004-12-31
Край на проекта: 2005-06-30
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности: Разкриване на защитено жилище за хора с ментални увреждания, които да бъдат изведени от специализирана институция и да бъдат включени в социалния живот на града с оглед постигането на максималната им независимост
Постигнати резултати: 1 разкрито защитено жилище, 6 деинституционали зирани клиента, новоокрити методики за деин ституционализацията на хора с ментални уврежда ния, обучен персонал.