Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2006 - Устойчиво местно развитие – подходът на публично-частните партньорства
Home Години: 2006 Устойчиво местно развитие – подходът на публично-частните партньорства

Регистър

Устойчиво местно развитие – подходът на публично-частните партньорства


Номер на договора за финансиране: BG 2004/016-711.11.04/ESC/G/PPP/A – 009
Финансираща програма: Програма ФАР
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Партньори: Сливенска търговско-промишлена палата, Регионална асоциация на община "Тракия", Национална мрежа за бизнес развитие
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 57686
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 57686
Бюджет, разходван от Община Сливен: 57686
Начало на проекта: 2006-12-01
Край на проекта: 2007-10-31
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Икономическо и социално сближаване
Операция/Бюджетна линия: Бюджетна линия: BG 2004-016-711.11.04
Сайт на проекта
Цели:

Да подпомага Община Сливен при разрешаването на местни проблеми основно в сферите на околната среда и градското развитие чрез подготовка на проекти за публично-частното партньорство /ПЧП/ в развитието и възстановяването на зелената система на населените места и подобряването на публичното недвижимо имущество (площите между и около жилищните сгради, спортните игрища, детските градини на открито), както и разширяване на капацитета на общината за тяхното идентифициране, разработване, осъществяване и управление на ПЧП схеми.

Конкретните цели на проекта са:
- осъществяване на първоначалните етапи от проектния цикъл на ПЧП за развитие и управление на зелените системи и площи между и около жилищните райони – извършване на анализ за състоянието на зелената система в град Сливен, площи между жилищните блокове и местата за отдих на територията на град Сливен и кварталите на територията на Община Сливен;
- разработване на концепция за подобряване на състоянието на градските площи, които са в упадък, площите между блоковете – зелени площи и съоръжения за спорт и отдих; засаждане на дървета в парковите зони на територията на град Сливен;
- разработване на технически планове (скици, документ за оценяване на разходите и т.н.) за детска площадка в междублоковите пространства, място за спорт и отдих на квартал Република и за залесяване на парк Хамам баир;
- изграждане на капацитет на местното управление по теми свързани с ПЧП;
- създаване на ефективен обучителен модул по ПЧП за общинския персонал, който да се приложи и в други български общини;
- представяне на опит и ноу-хау на страните от ЕС в осъществяването на ПЧП проекти в съответната област;
- създаване на предпоставки за устойчиво местно развитие;
- стимулиране на диалога и включването на местни заинтересовани страни в инициативи за местно развитие;
- установяване на механизми за ефективно управление и използване на откритите пространства в град Сливен, които имат статут на публична общинска собственост;
- насърчаване включването на гражданите в процесите на установяване и защита на общинската собственост.
Дългосрочните цели на проекта са:
- влияние върху местното устойчиво развитие;
- увеличаване на инвестициите, тъй като усъвършенстването на общината по отношение на околната среда и ПЧП ще повиши инвестиционния интерес;
- популяризиране на местния модел за развитие на ПЧП като „успешна практика”, която да се въвежда в други общини


Дейности:
Формиране на работна група; подготовка и провеждане на тръжни процедури за консултанти по PRAG; осъществяване на обучението; технико-икономическа обосновка, анализ на риска, развитие на концепция и изработване на уеб базирана ПЧП база данни; подготовка на технически планове за осъчествяване на ПЧП проекти и дейности за осигуряване на публичност. Целевите групи са областни експерти; бизнеса и неправителствени организации, местната общност като цяло.