Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС
Home Структурни фондове на ЕС

Регистър

Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 (11/- )

Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 (3/- )

Оперативна програма Административен капацитет 2007 - 2013 (4/- )

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 (6/- )

Оперативна програма Техническа помощ 2007 - 2013 (1/- )

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (3/- )

Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007 – 2013 г. (1/- )

Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 (8/- )

Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 (1/- )

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 (5/- )

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 (5/- )

Оперативна програма Околна среда 2014-2020 (2/- )

ОП за храни и/или основно материално подпомагане (2/- )

Оперативна програма Добро управлен 2014 - 2020 (3/- )

Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 (1/- )

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен 20/226/00319/19.04.2013

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен 20/226/00402/19.12.2014

Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище

Грижа в дома в Община Сливен

Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен

Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен

Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен

Зелени, достъпни и активни пешеходни зони

Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал

Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период

Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза

Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен

Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

Интегриран проект за градския транспорт, гр. Сливен

Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност

Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен - саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”, Дом за стари хора - Сливен

Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен

Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на общинска администрация Сливен

Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап

Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух в община Сливен

Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги в Община Сливен

Областен информационен център Сливен 2011 - 2014

Областен информационен център Сливен 2015 - 2018

Областен информационен център Сливен 2019 - 2021

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен

Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

Партньори за развитие на Община Сливен

Патронажна грижа + в Община Сливен

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен

Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II

Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен

Подкрепа за Община Сливен по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

Подкрепа за предприемачеството в област Сливен

Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен

Подобряване на градската среда на Сливен

Подобряване на градската среда на Сливен – етап ІІ

Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен

Помощник в дома

Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия – снеголом, снеговал с цел тяхното възобновяване в ОГТ на Община Сливен

Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен

Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания в град Сливен

Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма

Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Сливен

Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен

Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен

Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>