Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2023
Home Години: 2023

Регистър

Грижа в дома в Община Сливен

Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги

Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен

Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух в община Сливен

Наследството на Сливен - пленяващо и многолико

Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги в Община Сливен

Партньори за развитие на Община Сливен

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II

Подкрепа за Община Сливен по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България