Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2020
Home Години: 2020

Регистър

Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги

Интегриран проект за градския транспорт, гр. Сливен

Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен

Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух в община Сливен

Областен информационен център Сливен 2019 - 2021

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II

Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен

Подкрепа за предприемачеството в област Сливен

Подобряване на градската среда на Сливен – етап ІІ

Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен

Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен

Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма

Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен

Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен