Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2019
Home Години: 2019

Регистър

Изграждане на защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Интегриран проект за градския транспорт, гр. Сливен

Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен

Областен информационен център Сливен 2019 - 2021

Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен

Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен

Подкрепа за предприемачеството в област Сливен

Подобряване на градската среда на Сливен

Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен

Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен

Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма

Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен

Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен