Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2018
Home Години: 2018

Регистър

Изграждане на защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Интегриран проект за градския транспорт, гр. Сливен

Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен

Областен информационен център Сливен 2015 - 2018

Осигуряване на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, гр. Сливен

Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен

Подкрепа за предприемачеството в област Сливен

Подобряване на градската среда на Сливен

Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен

Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен

Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма

Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен