Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2016
Home Години: 2016

Регистър

Интегриран проект за градския транспорт, гр. Сливен

Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен

Областен информационен център Сливен 2015 - 2018

Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен

Подобряване на градската среда на Сливен

Подобряване на енергийната ефективност в 2 общински сгради в гр. Сливен

Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен мениджмънт в 4 сгради със социално предназначение, Община Сливен

Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен

Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма

СНАВР за овладяване на бедствено положение в Община Сливен

Творческо пространство за малки и големи

Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване