Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2015
Home Години: 2015

Регистър

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен 20/226/00319/19.04.2013

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен 20/226/00402/19.12.2014

Зелени, достъпни и активни пешеходни зони

Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза

Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен

Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на общинска администрация Сливен

Областен информационен център Сливен 2015 - 2018

Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен мениджмънт в 4 сгради със социално предназначение, Община Сливен

Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания в град Сливен

Творческо пространство за малки и големи