Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2014
Home Години: 2014

Регистър

JEWEL

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен 20/226/00319/19.04.2013

Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен

Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен

Зелени, достъпни и активни пешеходни зони

Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал

Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза

Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен

Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на общинска администрация Сливен

Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап

Областен информационен център Сливен 2011 - 2014

ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност

Помощник в дома

Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия – снеголом, снеговал с цел тяхното възобновяване в ОГТ на Община Сливен

Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания в град Сливен

Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Сливен

Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен

Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи

Семейството, работата и животът в съгласие – силни права на жените

Творческо пространство за малки и големи