Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2013
Home Години: 2013

Регистър

JEWEL

ORALITE

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен 20/226/00319/19.04.2013

Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище

Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен

Енергийно ефективно саниране на сградата на Детска ясла № 9 - Сливен

Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен

Зелени, достъпни и активни пешеходни зони

Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал

Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза

Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен

Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност

Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап

Областен информационен център Сливен 2011 - 2014

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен

ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност

Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности

Помощник в дома

Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия – снеголом, снеговал с цел тяхното възобновяване в ОГТ на Община Сливен

Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Сливен

Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен

Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи

Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен

Семейството, работата и животът в съгласие – силни права на жените

Срещу агресията в училище чрез опознаване на природата, културата и спорта на Полша и България