Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2012
Home Години: 2012

Регистър

JEWEL

ORALITE

Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище

Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен

Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен

Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза

Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен

Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност

Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап

Областен информационен център Сливен 2011 - 2014

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен

ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност

Помощник в дома

Пълноценна образователна интеграция за децата от „Надежда”

Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен

Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен

Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи

Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен

Семейството, работата и животът в съгласие – силни права на жените

Срещу агресията в училище чрез опознаване на природата, културата и спорта на Полша и България