Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2011
Home Години: 2011

Регистър

ORALITE

SUNFLOWER

Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище

Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен

Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал

Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен

Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност

Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен - саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”, Дом за стари хора - Сливен

Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап

Областен информационен център Сливен 2011 - 2014

Пълноценна образователна интеграция за децата от „Надежда”

Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен

Срещу агресията в училище чрез опознаване на природата, културата и спорта на Полша и България

Чехия и България – природни богатства и общо културно наследство