Canadian pharmacy online Регистър - Роля: водеща организация
Home Роля: водеща организация

Регистър

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II

Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен

Подкрепа за Община Сливен по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен

Подобряване на градската среда на Сливен

Подобряване на градската среда на Сливен – етап ІІ

Подобряване на енергийната ефективност в 2 общински сгради в гр. Сливен

Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен мениджмънт в 4 сгради със социално предназначение, Община Сливен

Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен

Помощник в дома

Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия – снеголом, снеговал с цел тяхното възобновяване в ОГТ на Община Сливен

Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен

Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания в град Сливен

Предоставяне на социални услуги на територията на Община Сливен

Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма

Преквалификация в трудов терапевт – нова възможност за наскоро дипломирани специалисти

Програма “Старт на кариерата”

Проект “Фамилни центрове за деца”

Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Сливен

Пълноценна образователна интеграция за децата от „Надежда”

Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен

Разделно събиране на опасни отпадъци от бита на територията на град Сливен и с.Самуилово

Разкриване на заетост чрез реконструиране на детски площадки

Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен

Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи

Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен

Ремонт на Второ основно училище „Христо Ботев”

Ремонт на зала „Сирак Скитник”

Ремонт на ПМГ Добри Чинтулов - Сливен

Ремонти на спортни площадки и съоръжения на общински училища

СНАВР за овладяване на бедствено положение в Община Сливен

Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен

Социално-информационен център

Срещу агресията в училище чрез опознаване на природата, културата и спорта на Полша и България

Създаване на заетост в сферата на социалните услуги

Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен

Устойчиво местно развитие – подходът на публично-частните партньорства

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>