Canadian pharmacy online Регистър - Статус: Приключили проекти
Home Статус: Приключили проекти

Регистър

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен

Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен

Подкрепа за предприемачеството в област Сливен

Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен

Подобряване на градската среда на Сливен

Подобряване на градската среда на Сливен – етап ІІ

Подобряване на енергийната ефективност в 2 общински сгради в гр. Сливен

Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен мениджмънт в 4 сгради със социално предназначение, Община Сливен

Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен

Помощник в дома

Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия – снеголом, снеговал с цел тяхното възобновяване в ОГТ на Община Сливен

Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен

Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания в град Сливен

Предоставяне на социални услуги на територията на Община Сливен

Преквалификация в трудов терапевт – нова възможност за наскоро дипломирани специалисти

Програма “Старт на кариерата”

Проект “Фамилни центрове за деца”

Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Сливен

Пълноценна образователна интеграция за децата от „Надежда”

Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен

Развитие на рамка за валидиране на менторинг: оценяване на достиженията на хора с увреждания и хора в неравностойно положение

Разделно събиране на опасни отпадъци от бита на територията на град Сливен и с.Самуилово

Разкриване на заетост чрез реконструиране на детски площадки

Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен

Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи

Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен

Ремонт на Второ основно училище „Христо Ботев”

Ремонт на зала „Сирак Скитник”

Ремонт на ПМГ Добри Чинтулов - Сливен

Ремонти на спортни площадки и съоръжения на общински училища

Семейството, работата и животът в съгласие – силни права на жените

СНАВР за овладяване на бедствено положение в Община Сливен

София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите

Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен

Социално-информационен център

Създаване на заетост в сферата на социалните услуги

Творческо пространство за малки и големи

Техническа помощ за изграждане на система за регионално управление на отпадъците с Община Ямбол, Община Нова Загора, Община Стралджа и Община Тунджа

Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен

Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване

Устойчиво местно развитие – подходът на публично-частните партньорства

Фестивал на източно-православната църковна музика – Николай Триандафилов”

Център за подкрепа на занаятите - традиция с бъдеще - Сливен

Чехия и България – природни богатства и общо културно наследство

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>