Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013
Home Структурни фондове на ЕС Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013

Регистър

Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище

Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен

Зелени, достъпни и активни пешеходни зони

Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал

Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период

Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен

Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност

Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен - саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”, Дом за стари хора - Сливен

Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап

Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен

Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи