Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 - Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен
Home Структурни фондове на ЕС Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен

Регистър

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен


Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-5.001-0014-C01
Финансираща програма: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 849305,03
Начало на проекта: 2018-02-27
Край на проекта: 2020-02-27
Статус на проекта: Текущ проект
Цели:
Изграждане на два нови социални центъра в сградата на бивше НУ "Хаджи Димитър" в кв. "Клуцохор":
- Център за обществена подкрепа;
- Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства.
Разширяване на дейността на съществуващ Дневен център за деца с увреждания с включване на дейности за Център за социална рехабилитация и интеграция, чрез закупуване на оборудване.