Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 - Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен
Home Структурни фондове на ЕС Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен

Регистър

Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен


Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 588565.97
Източници на финансиране: ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020; ЕСФ - 85%, Национално съфинансиранe - 15%
Години на провеждане: 2016, 2017, 2018
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"
Операция/Бюджетна линия: Процедура: BG05M9ОP001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“
Текущ етап: Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ
Цели: Създаване на местно ниво на условия за устойчивост при прилагане на комплексен подход за повишаване качеството на живот на уязвими групи от населението, превенция на социалното им изключване и преодоляване ефектите на предаване на бедност между поколенията чрез интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства. 
Дейности:
· Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с деца с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом
· Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания
· Формиране и развитие на родителски умения чрез предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители. Семейно консултиране и подкрепа- работа с родители и деца, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина
· Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията
· Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище