Canadian pharmacy online Регистър - Роля: водеща организация - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен
Home Роля: водеща организация Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен

Регистър

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен


Номер на договора за финансиране: BG05M9OP001-2.040-0069-С01
Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020;
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 437652,80
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 437652,80
Източници на финансиране:

Финансиране от ЕСФ: 372004,88 лв.

Национално финансиране: 65647,92 лв.

 


Начало на проекта: 2019-07-11
Край на проекта: 2021-01-11
Статус на проекта: Текущ проект
Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Операция/Бюджетна линия: BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2
Текущ етап: Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ
Цели: Общата цел е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им в Община Сливен. Специфичната цел е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.Наетият персонал ще премине обучение преди предоставяне на услугата.
Дейности:
1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.
2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
3. Обучение и супервизия на персонала.
4. Ремонт, обзавеждане, оборудване и закупуване на транспортно средство за извършване на мобилната работа.