Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС
Home Структурни фондове на ЕС

Регистър

Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 (11/- )

Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 (3/- )

Оперативна програма Административен капацитет 2007 - 2013 (4/- )

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 (6/- )

Оперативна програма Техническа помощ 2007 - 2013 (1/- )

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (3/- )

Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007 – 2013 г. (1/- )

Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 (6/- )

Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 (1/- )

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 (4/- )

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 (4/- )

Оперативна програма Околна среда 2014-2020 (2/- )

ОП за храни и/или основно материално подпомагане (2/- )

Оперативна програма Добро управлен 2014 - 2020 (2/- )

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен 20/226/00319/19.04.2013

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен 20/226/00402/19.12.2014

Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище

Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен

Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен

Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен

Зелени, достъпни и активни пешеходни зони

Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал

Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза

Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен

Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

Интегриран проект за градския транспорт, гр. Сливен

Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност

Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен - саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”, Дом за стари хора - Сливен

Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на общинска администрация Сливен

Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап

Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух в община Сливен

Областен информационен център Сливен 2011 - 2014

Областен информационен център Сливен 2015 - 2018

Областен информационен център Сливен 2019 - 2021

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен

Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен

Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II

Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен

Подкрепа за предприемачеството в област Сливен

Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен

Подобряване на градската среда на Сливен

Подобряване на градската среда на Сливен – етап ІІ

Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен

Помощник в дома

Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия – снеголом, снеговал с цел тяхното възобновяване в ОГТ на Община Сливен

Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен

Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания в град Сливен

Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма

Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Сливен

Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен

Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен

Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи

Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен

София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите

Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен

Техническа помощ за изграждане на система за регионално управление на отпадъците с Община Ямбол, Община Нова Загора, Община Стралджа и Община Тунджа

Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен

Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване