Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2017
Home Години: 2017

Регистър

Интегриран проект за градския транспорт, гр. Сливен

Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен

Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен

Подобряване на градската среда на Сливен

Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен

Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен

Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма

Проектиране и Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци

Саниране на сградата на ЦДГ “Звездица” кв. Даме Груев гр. Сливен

Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване