Canadian pharmacy online Регистър - Статус: Текущи проекти
Home Статус: Текущи проекти

Регистър

Интегриран проект за градския транспорт, гр. Сливен

Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен

Областен информационен център Сливен

Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен

Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен

Подобряване на градската среда на Сливен

Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен мениджмънт в 4 сгради със социално предназначение, Община Сливен

Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен

Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен

Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма

Творческо пространство за малки и големи

Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване