Canadian pharmacy online Регистър - Статус: Приключили проекти
Home Статус: Приключили проекти

Регистър

2007 – Европейска година на равните възможности за всички

ESTEEM

Eвропа в Сливенския край – традиции за бъдеще

JEWEL

ORALITE

ROSIO - Сливен, Регионален център за привличане на инвестиции

SUNFLOWER

Аквафил

Богатството на синята планина – развитие на интегриран туристически продукт

Всички сме различни и всички сме равни

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен 20/226/00402/19.12.2014

Възстановяване на плочест водосток в с.Чокоба

Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище

Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен

Да работим там, откъдето сме

Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен

Деинституционализация на лица изведени от специализирани институции, чрез изграждане на “Защитено жилище” в гр.Сливен

Дни на България в Европа – Българската култура част от общото европейско културно пространство

Дом на Европа Сливен – част от информационната мрежа Europe Direct

Енергийно ефективно саниране на сградата на Детска ясла № 9 - Сливен

Енергийноефективно саниране на общински училища

Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен

Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения за алтернативни социални услуги в общността

Зелени, достъпни и активни пешеходни зони

Извършване на общополезни дейности с траен х-р на територията на Община Сливен

Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза

Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен

Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност

Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен - саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”, Дом за стари хора - Сливен

Коледно завръщане у дома

Консултантски център за социална интеграция

Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап

Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници”

Младежки център за обучение и информация

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен

Операта „Норма” през призмата на Сливенския сиимфоничен оркестър

ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност

Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности

Помощник в дома

Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия – снеголом, снеговал с цел тяхното възобновяване в ОГТ на Община Сливен

Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания в град Сливен

Предоставяне на социални услуги на територията на Община Сливен

Преквалификация в трудов терапевт – нова възможност за наскоро дипломирани специалисти

Програма “Старт на кариерата”

Проект “Фамилни центрове за деца”

Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Сливен

Пълноценна образователна интеграция за децата от „Надежда”

Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>